Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!

Nävertjärn
Nävertjärn
A+ A A-

Öring (Salmo trutta)

ring

Öringen uppvisar stora variationer i utseende. Den har precis som laxen den karaktäristiska fettfenan. Öringen är vanligtvis mindre än laxen och har en relativt kraftig stjärtspole. Öringen är silvrig med grön- eller brunaktig rygg, svarta och röda fläckar längs sidan, även nedanför sidolinjen och ofta en gulaktig undersida.

Bland öringarna är ett antal olika former kända på basen av livsmiljö och vandringsbeteende. De är delvis olika till utseende, man talar om havsöring, insjööring och bäcköring.

Öringens naturliga utbredningsområde täcker nästan hela Europa. Därutöver påträffas den bl.a. i Kaukasus, västra Asien och på vissa platser i Nordafrika. Arten infördes till Nordamerika på 1880-talet från Europa. Den populära sportfisken har också etablerats i Chile, Argentina, Sydafrika, Australien, Tasmanien och Nya Zeeland. I samma vattendrag kan det leva både vandrande och stationära individer och de olika formerna kan föröka sig inbördes om inga vandringshinder finns.

Alla öringar leker i rinnande vatten, men den sk. havsöringen gör näringsvandringar i havet och den s.k. insjööringen i insjöarna. Bäcköringen lever i princip hela sitt liv i strömmande vatten. Öringen stiger för lek första gången efter 2-3 år i havet med en vikt på ca. två kg. Också i insjöarna blir öringshonorna könsmogna ungefär vid samma vikt. Öringarna leker i september-november i lekgropar, som de grävt åt sig i bottengruset i strömmande vatten. Ynglen kläcks tidigt på våren nära 2 cm långa. I våra vatten kan öringen nå en vikt på ca 15 kg. Det svenska rekordet ligger på 17 kg!

Öringens älvyngel äter levande insekter och insektlarver, som driver med strömmen eller lever på botten. Under näringsvandringen i havet eller i insjön äter den unga öringen till en början insekter och senare fisk. Bytet i havet är strömming och spigg, i insjöarna bl.a. siklöja, nors, abborre och småspigg. Öringar som lever i åar äter i första hand insekter. Öringsynglen når vanligen vandringsstorlek vid 2-5 års ålder.

Öringen odlas för att kompensera vattenkraftsutbyggnadens skador på det ursprungliga beståndet samt som sättfisk för utplantering i sportfiskevatten.

 Vår öring

I Lillbrännträsk och Nävertjärnen har vi genom åren planterat tre olika stammar av Öring, Bergnäsöring, Konnevesiöring och Gullspångsöring. Bergnäsöringen är en öring som har bra odlingsegenskaper jämfört med andra öringstammar. Konnevesiöringen är en finsk öringstam som relativt snabbt går över på fiskdiet och därför kan växa fort om det finns sådan föda. Den är känd för att beta av bestånd av småabborre effektivt. Gullspångsöringen blir ofta mycket storvuxen och är som regel mycket huggvillig.